Presenta set al·legacions destacant la que demana crear el Parc de Ponent

L’Associació Son Quint-Parc natural de Ponent ha presentat les seves al·legacions al Pla general de Palma, tres dies abans de la finalització del termini que ha donat l’Ajuntament de Palma.

Fins a set esmenes al Pla General proposa aquesta entitat, entre les quals destaca la creació del Parc de Ponent, a imitació del Parc de Collserola a la ciutat de Barcelona. Mentre el d’aquella ciutat té poc més de 8.000 Ha, el de Ponent, que comprèn el vessant de Palma de la Serra de na Burguesa, tindria unes 9.000 Ha., si incorporés els municipis de Calvià i Puigpunyent, constituint-se en el cinturó verd més gran d’una capital europea. Per crear aquesta figura, s’ha optat per repetir el model del Parc Agrari, que ja contempla el Pla General, i s’ha demanat la redacció d’un Pla Especial Urbanístic de la Serra de na Burguesa, el Parc de Ponent.

Altres esmenes que ha sol·licitat Son Quint són:

1. La catalogació i protecció de les marjades de paret seca de Son Puigdorfila vell.

2. La recuperació dels espais públics de la plaça del Vicari Josep Llinàs i de la pista poliesportiva del Frontó de Son Rapinya, de les quals Son Quint afirma que l’Església se’ls ha immatriculat erròniament.

3. La catalogació i protecció de les marjades de paret seca del torrent de Sant Magí.

4. El reconeixement del caràcter públic, catalogació, rehabilitació i protecció del Camí Real de Palma a Puigpunyent, datat del segle XIII.

5. La desclassificació de Son Fila Nou com a sòl urbanitzable i la seva catalogació com a espai agrari d’interès paisatgístic.

6. La desclassificació del “Nou Eixample de Ponent” com a sòl urbanitzable i la catalogació de Son Ximelis, Can Fontet i Cas Pastor com a espai agrari d’interès paisatgístic, incorporant-los al Parc Agrari.

Amb aquestes esmenes l’Associació Son Quint finalitza un treball de molts de mesos i que es va iniciar molt abans que el Pla General fos sotmès a exposició pública. No obstant això, el seu president, Joan Prats, ens ha manifestat que el període d’exposició pública hauria d’haver estat molt més gran, com a mínim de 3-6 mesos, atès que tampoc hi ha hagut veritables processos participatius abans de la seva redacció, un fet que queda palès per la nombrosa quantitat de deficiències i errors de tota classe que presenta el Pla, redactat per una empresa de la península que no té cap coneixement directe del territori. La baixa qualitat del treball es fa palès en el document de catalogació dels béns patrimonials, farcit d’errors i que denota clarament que no s’ha fet cap treball de camp, havent-se limitat a refregir els catàlegs dels planejaments de 1998 i 2012, que ja eren molt deficients.

En opinió de Prats, aquest pla s’hauria de retirar en la fase en què es troba, sotmetre’l a revisió i tornar-lo a exposar públicament, un procés en el qual, segur, tots els ciutadans interessats i que estimen Palma contribuirien a millorar-lo.

Podeu trobar el text íntegre de cada al·legació de Son Quint, i la documentació de suport de cada una d’elles a la Biblioteca virtual d’aquesta entitat.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *